Dit is het Privacy- en Cookiebeleid van Elivado Consultancy (hierna ‘Elivado’). Dit beleid heeft betrekking op de on- en offline verwerking van jouw persoonsgegevens en de gebruikte Cookies op de website van Elivado. Elivado respecteert de privacy van haar Klanten en de Bezoekers van de website en verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna AVG). Hieronder kun je onder andere lezen welke persoonsgegevens Elivado verwerkt, met welke grondslag en met welk doel. Je leest verder hoe Elivado met jouw persoonsgegevens omgaat.

BEGRIPPEN

 1. Betrokkene: een Bezoeker van de website of Klant van Elivado. 
 2. Bezoeker: een gebruiker van de website.
 3. Klant: de rechtspersoon die een dienst van Elivado afneemt.
 4. Persoonsgegeven: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. 
 5. Website: <www.elivado.nl> en elke huidige en toekomstige variant hiervan.

  PRIVACY

 1. Verwerkingsverantwoordelijke
  Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker van persoonsgegevens in het kader van de website en bij het verkopen van diensten is, tenzij nadrukkelijk anders beschreven, Elivado. Hieronder vallen ook derden die door Elivado ingehuurd worden.
 2. Toepasselijkheid
  Dit document is van toepassing op alle activiteiten van Elivado tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders tussen ons is overeengekomen of aangegeven. Hieronder wordt mede verstaan informatie die wordt verzameld via jouw bezoek aan de website (hierna Elivado diensten). Wanneer op onze Website een link naar de website van derde partijen staat en jij ervoor kiest deze website te bezoeken, raden wij jou aan het Privacybeleid van deze betreffende derde partij te lezen. Elivado is namelijk niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden en het daarop van toepassing zijnde Privacybeleid.
 3. Persoonsgegevens
  Hieronder volgt een overzicht van welke persoonsgegevens wij van jou kunnen verzamelen.

Bijzondere persoonsgegevens

Elivado verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. 

Strafrechtelijke persoonsgegevens en persoonsgegevens van minderjarigen

Elivado verwerkt geen strafrechtelijke persoonsgegevens en heeft ook niet de intentie gegevens te verzamelen over of diensten te verlenen aan personen jonger dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van ouders of voogd. Elivado kan echter niet controleren of een Bezoeker ouder dan 16 jaar is en raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de (online) activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verwerkt zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat Elivado zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via contact@elivado.nl, dan verwijdert Elivado deze gegevens. 

Rechtstreeks verstrekte informatie

 • Als je on- of offline contact met ons opneemt, kunnen wij gegevens van jou verzamelen zoals voornaam, achternaam, telefoonnummer en e-mailadres. 
 • Als je diensten afneemt van Elivado kunnen wij de volgende gegevens van jou vragen: voor- en achternaam, e-mailadres, adresgegevens (straat, nummer, postcode, plaats, land), telefoonnummer, Kvk en btw nummer (die laatste zijn overigens geen persoonsgegevens). 

Automatisch verzamelde informatie
Bij jouw bezoek van de website van of online communicatie met Elivado kan er via diverse technologieën automatisch informatie verzameld worden over jouw online activiteiten:

 1. Cookies
  Op de website van Elivado zijn technologieën als cookies, web beacons en mobiele apparaat identificatiemiddelen actief om informatie te verzamelen over het gebruik van onze website. 
 2. Technische gegevens
  Wanneer je de website bezoekt, wordt de volgende informatie verzameld: jouw Internet Protocol (IP)-adres, jouw inloggegevens, het soort (mobiele) apparaat dat je gebruikt, het besturingssysteem en browsertype van jouw apparaat, de instellingen voor tijdzone en locatie, taal, een unieke identificatiecode voor jouw apparaat, het adres van een verwijzende website, het pad dat je aflegt door onze website en andere informatie over jouw sessie op onze website.
 3. Informatie ontvangen van derde partijen
  Elivado kan informatie over jou verzamelen via andere bedrijven en organisaties, waaronder social media. We kunnen informatie verzamelen die publiekelijk beschikbaar is, bijvoorbeeld wanneer je met ons communiceert via social media. Door aanvullende informatie over jou te verzamelen, kunnen we onjuiste informatie corrigeren en jou voorzien van passend advies
 4. Samengevoegde informatie
  Geanonimiseerde en samengevoegde informatie identificeert geen specifieke persoon en is daarmee niet te herleiden tot een persoon. Elivado gebruikt dergelijke informatie onder meer voor inzicht in websitebezoek en data-analyse.
 5. Grondslag gegevensverwerking
  Volgens de AVG moet iedere verwerking van persoonsgegevens gebaseerd zijn op een van de wettelijke rechtvaardigingsgronden. Elivado verwerkt jouw gegevens op basis van de volgende rechtvaardigingsgronden:
 1. Toestemming
  Wij kunnen jouw gegevens verwerken als jij toestemming geeft voor de verwerking van die persoonsgegevens. Indien derde partijen in opdracht van Elivado jouw gegevens verwerken (‘sub verwerkers’), zal schriftelijk en voorafgaand aan deze verwerking jouw uitdrukkelijke toestemming hiervoor worden gevraagd. Indien jij toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, kun je deze altijd weer intrekken door te mailen naar contact@elivado.nl. De verwerking van persoonsgegevens vóór het moment van intrekken blijft rechtmatig door jouw eerder gegeven toestemming.
 2. Gerechtvaardigd belang
  Elivado kan een gerechtvaardigd belang hebben om jouw persoonsgegevens te verwerken, bijvoorbeeld marketingdoeleinden maar ook ter advisering van potentiële klanten. Het belang kan dus per gegevensverwerking verschillen. Elivado weegt altijd haar eigen belang af tegen de belangen van betrokkene(n). 
 3. Uitvoering van de overeenkomst
  Om de diensten aan klanten te kunnen leveren, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken.
 4. Doeleinden gegevensverwerking
  Elivado verwerkt persoonsgegevens voor:
 1. het in de breedste zin uitvoeren van de overeenkomst en communicatie met haar klanten (Mailblue);
 2. het bijhouden van administratie en facturatie (Moneybird); 
 3. het organiseren van online meetings (Whereby);
 4. een optimaal gebruik van de Website (WordPress) te realiseren; 
 5. het verkrijgen van jouw content die in de website verwerkt moet worden (Google Drive);
 6. het verkrijgen van inzicht in bezoekers en hun zoekgedrag (Microsoft Clarity);
 7. verkrijgen van inzicht in (unieke) bezoekersaantallen en overige statistieken;
 8. het beheren en optimaliseren (monitoren, plaatsen van berichten en reageren op reacties) van social media accounts;
 9. het plaatsen van advertenties en het beoordelen van de effectiviteit hiervan;
 10. het in good (legal) standing houden van haar onderneming;
 11. het ontwikkelen en verbeteren van nieuwe diensten;
 12. in geval van een beveiligings- of productprobleem het melden aan betreffende autoriteiten;
 13. het voldoen aan de toepasselijke wetgeving en daarover verslag uitbrengen;
 14. het voldoen aan wettelijke verplichtingen en onze beleidsregels;
 15. het instellen van een rechtsvordering of om te verdedigen.

Nieuwsbrief
Elivado stuurt nieuwsbrieven (Mailblue) naar haar klanten en personen die zich hiervoor hebben ingeschreven. Naam en e-mailadres worden hierbij verwerkt. Je kunt je altijd uitschrijven waarna genoemde gegevens direct verwijderd worden.

 1. Opslag
  Jouw persoonsgegevens worden niet langer op onze mailservers en in de back-end van onze website bewaard dan noodzakelijk is om de doelen zoals hierboven omschreven te realiseren. Elivado kan jouw persoonsgegevens langer bewaren als hier een (wettelijke) verplichting voor bestaat en rekening houdend met eventuele verjaringstermijnen. Jouw persoonsgegevens worden door Elivado minimaal twee jaar en uiterlijk zeven jaar bewaard.
 • Gegevens als voor- en achternaam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor administratieve en financiële doeleinden. Deze gegevens worden zeven jaar bewaard omdat Elivado wettelijk verplicht is deze gegevens zeven jaar te bewaren voor de Belastingdienst. Dit geldt eveneens voor e-mailadressen en de inhoud van e-mails.
 • Uit commercieel belang gebruikt Elivado gegevens als jouw (bedrijfs)naam, voor- en achternaam en e-mailadres voor direct marketing;
 • Persoons- en bedrijfsgegevens die niet voor hierboven genoemde redenen bewaard hoeven worden, zoals wachtwoorden, worden direct na voltooiing van de opdracht verwijderd.
 1. Verwerking persoonsgegevens door derde partijen
  Jouw persoonsgegevens worden in bepaalde gevallen aan derde partijen verstrekt. Hiermee worden bijvoorbeeld Google en social media partijen bedoeld maar ook betalingsverwerkers, hostingpartijen, informatietechnologiediensten en marketing- en analysediensten. Elivado heeft met deze partijen een (sub)verwerkersovereenkomst gesloten of zal deze sluiten in geval van nieuwe partijen en staat niet toe dat deze leveranciers persoonsgegevens verwerken voor een ander doel dan het namens Elivado verlenen van diensten. Overige gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dwingende bepalingen in wet- en regelgeving dit vereisen. Hieronder vind je categorieën van ontvangers aan wie jouw persoonsgegevens kunnen worden verstrekt:

Analyse- en traceringstools
Elivado maakt gebruik van analyse- en traceringstools van derden, zoals Google Analytics en Microsoft Clarity, om het gebruik van de website te volgen, segmenteren en analyseren. Onder meer demografie en interest worden hierbij vastgesteld. Op basis hiervan krijgt Elivado beter inzicht in bezoekersvoorkeuren om zo de website en diensten te verbeteren. Elivado heeft geen toegang tot of controle over het gebruik van deze cookies of andere traceertechnologieën door deze derden. Wij verwijzen je naar het Privacybeleid van deze partijen (zie hieronder in het Cookiebeleid van Elivado).

Overige gevallen
In bepaalde overige gevallen kan Elivado jouw persoonsgegevens delen met derde partijen. Dit is bijvoorbeeld bij overdracht van onderneming waarbij persoonsgegevens worden gezien als een bedrijfsmiddel van een onderneming. Jouw persoonsgegevens kunnen worden getoond (due diligence) of overgedragen in geval van een voorgenomen of uitgevoerde overname, verkoop, reorganisatie, fusie, joint venture of overname dan wel liquidatie van Elivado. Ook kunnen jouw persoonsgegevens openbaar gemaakt worden als Elivado van mening is dat een wettelijke verplichting vereist dat jouw persoonsgegevens openbaar gemaakt dienen te worden of ter bescherming van Elivado haar eigen rechten, eigendom en veiligheid van haar werknemers en klanten.

 1. Doorgifte derde landen
  Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is dat Elivado jouw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de Europese Unie (hierna: EU). Dit is bijvoorbeeld het geval als Elivado voor de ondersteuning van haar dienstverlening gebruikt maakt van bedrijven die buiten de EU zijn gevestigd (zoals Google/Microsoft). Deze landen hebben niet altijd een passend beschermingsniveau zoals binnen de EU. Doorgeven van jouw persoonsgegevens in het kader van uitvoeren van de Overeenkomst aan dergelijke bedrijven kan alleen met jouw uitdrukkelijke toestemming.

  Let op! Nu het Hof van Justitie van de EU in het Schrems II arrest het EU-VS privacy shield ongeldig heeft verklaard, is er onduidelijkheid over de praktische gevolgen hiervan bij het gebruik van providers in de Verenigde Staten. Dit geldt ook voor Elivado omdat wij Google, Instagram en LinkedIn gebruiken. Wij onderzoeken hoe wij met onze bedrijfsvoering aan de wet- en regelgeving kunnen voldoen en houden de ontwikkelingen bij. Zodra het European Data Protection Board (EDPB) een guidance met aanvullende maatregelen uitbrengt, zal dit beleid waar nodig worden aangepast.
 2. Jouw rechten
  Als betrokkene heb je verschillende rechten. Deze rechten kun je uitoefenen door te mailen naar contact@elivado.nl. Wij zullen je vragen om specifieke informatie te verstrekken, zodat we jouw identiteit kunnen bevestigen om ervoor te zorgen dat jouw persoonlijke gegevens niet worden doorgegeven aan iemand anders.
 1. Je hebt altijd recht op inzage in jouw persoonsgegevens. Dit is een kopie van alle persoonsgegevens die Elivado over jou heeft verwerkt of nog verwerkt. Wanneer jouw gegevens inmiddels zijn verwijderd, geanonimiseerd of wegens wet- en regelgeving niet (meer) beschikbaar zijn, informeert Elivado jou direct met de reden waarom. 
 2. Wanneer er geen wettelijke grondslag meer bestaat voor het houden van jouw persoonsgegevens door Elivado kun je mij verzoeken jouw persoonsgegevens te wissen. Je hebt eveneens het recht om Elivado te vragen gegevens van jou te wissen of verwijderen als succesvol bezwaar hebt gemaakt, als je jonger bent dan 16 jaar en de persoonsgegevens zijn verzameld via onze website, als Elivado jouw gegevens mogelijk onrechtmatig heeft verwerkt of wanneer we jouw persoonsgegevens moeten wissen om te voldoen aan wet- en regelgeving. Ook indien je jouw eerder gegeven toestemming intrekt, is het mogelijk jouw gegevens te wissen. Houd er rekening mee dat we om specifieke juridische redenen mogelijk niet altijd in staat zullen zijn om (volledig) aan jouw verzoek tot verwijdering te voldoen. Waar dit van toepassing is zullen we jou op het moment van jouw verzoek hiervan op de hoogte stellen.
 3. Als je vindt dat de persoonsgegevens die Elivado van jou heeft onjuist of onvolledig zijn, kun je een verzoek indienen deze aan te passen. Elivado zal deze aanpassen waar nodig en mogelijk. 
 4. Je kunt Elivado verzoeken de persoonsgegevens die wij hebben over jou over te dragen aan jou of aan een derde partij die een vergelijkbare dienst verleent. Elivado zal deze gegevens gestructureerd en machineleesbaar verstrekken. Dit is alleen mogelijk bij geautomatiseerde gegevens waarvoor wij jouw toestemming in het verleden hebben ontvangen of die zijn verwerkt in het kader van een overeenkomst tussen Elivado en jou. 
 5. Je kunt in bepaalde omstandigheden recht hebben om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Elivado. Als je vindt dat jouw rechten en vrijheden in geding zijn wanneer Elivado jouw gegevens verwerkt op basis van een gerechtvaardigde grond voor de verwerking of wanneer de verwerking te maken heeft met een rechtsvordering. Er zal dan een afweging van het belang van Elivado en jou als betrokkene gemaakt worden om te kunnen beoordelen of de gegevensverwerking gestopt moet worden.
 1. Beveiliging + Datalek
  Elivado neemt passende technische en organisatorische maatregelen om verkregen persoonsgegevens te beveiligen. Elivado maakt gebruik van apparatuur en programmatuur om haar systemen en de website doorlopend te beveiligen met anti virus software die voldoet aan de actuele stand van de techniek. Door Elivado gebruikte online programma’s zijn voorzien van wachtwoorden die regelmatig gewijzigd worden. De plug-ins op de website zijn allen te allen tijde up to date en er wordt regelmatig een back up gemaakt. Mocht zich toch een datalek voordoen, dan meld ik dit lek binnen 72 uur na constatering aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Ontdek jij een datalek? Meld dit dan binnen 24 uur aan Elivado te melden via contact@elivado.nl.
 2. Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
  Met een klacht over het gebruik van jouw persoonsgegevens kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens door het geven van een tip via het daartoe beschikbare formulier op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

 COOKIES

Wanneer je onze website voor het eerst bezoekt, tonen wij een cookie bar met uitleg over cookies. Zodra je klikt op ‘accepteer’ geef je ons toestemming om alle cookies en plugins te gebruiken zoals omschreven in deze cookieverklaring. Je kunt via jouw browser het plaatsen van cookies uitschakelen. Houd er rekening mee dat onze website dan mogelijk niet meer optimaal werkt. 

 1. Wat is een cookie en waarvoor worden deze gebruikt?
  Elivado maakt op de website gebruik van scripts, webbeacons en cookies. Een script is een stukje programmacode dat wordt gebruikt om de website goed te laten functioneren en interactief te maken. Deze code wordt uitgevoerd op onze server of op jouw apparatuur. Een web beacon (ook pixeltag) is een klein, onzichtbaar stukje tekst of afbeelding op een website dat gebruikt wordt om verkeer op de website in kaart te brengen. Met behulp van web beacons worden verschillende gegevens van jou opgeslagen. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die met pagina’s van deze website worden meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer worden opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Op de website van Elivado zijn cookies actief. Vanaf het moment van plaatsing op jouw computer, hebben cookies een bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijking hiervan, verwijdert jouw browser de cookies. Soms is de geldigheidsduur gelijk aan de browsersessie (sessie cookies), soms blijven de cookies langer op jouw computer staan zodat zij bij een volgend bezoek aan onze website uitgelezen kunnen worden. Als Elivado gebruik maakt van deze laatstgenoemde cookies, worden de verzamelde persoonsgegevens volgens de Privacy- en cookieverklaring verwerkt. Gemakshalve zal de term ‘cookies’ hierna worden gebruikt om bovenstaande bestanden aan te duiden.
 2. Welk(e) type(n) cookies gebruikt Elivado ?
  Elivado gebruikt de volgende typen cookies:
 • Technisch noodzakelijke cookies (Functionele cookies)
  Cookies die noodzakelijk zijn om de website van Elivado te laten functioneren en jouw bezoek aan de website makkelijker te maken door middel van jouw instellingen te onthouden. Elivado gebruikt deze cookies om informatie te achterhalen over het aantal (unieke) Bezoekers. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder dat jij hier toestemming voor geeft.
 • Marketing/Tracking
  Op de website gebruikt Elivado advertentiecookies (Google Adwords, Facebook Ads) zodat het online advertentieaanbod kan worden gepersonaliseerd, en wij (en mogelijk derde partijen) inzicht kunnen verkrijgen in campagneprestaties. Dit gebeurt op basis van een profiel dat wordt opgesteld op basis van jouw klik- en surfgedrag binnen en buiten de Website. Via de cookies wordt aan jou een unieke cookie-ID gekoppeld zodat je onder andere niet meerdere keren dezelfde advertentie te zien te krijgt. Deze cookies worden aangemerkt als tracking cookies en wij vragen via de cookiebar jouw toestemming voor plaatsing. 
 • Google Analytics (analytisch)
  Via de website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Elivado gebruikt deze dienst om bij te houden welke bezoekers (demografie), hoe bezoekers de website gebruiken en om hierover rapportages te verkrijgen. Google kan deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of als derden de informatie namens Google verwerken. Elivado heeft hier geen invloed op. Elivado heeft Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt niet volledig meegegeven. De gebruikte namen voor deze cookies zijn _ga, _gat_gtag_ en de verkregen informatie wordt 10 minuten, 2 dagen dan wel 6 maanden bewaard. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Elivado heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Elivado maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics cookies. Voor meer informatie (Engels) over de cookies van Google en hun geldigheidsduur, lees hier meer. Om jezef af te melden voor gegevensverzameling in het kader van Google Analytics, klik hier. Voor algemene informatie over het gebruik van cookies door Google klik hier. Zoals eerder in de Privacyverklaring vermeld, is Elivado zich ervan bewust dat de uitspraak van het Hof van Justitie van de EU van 16 juli 2020 implicaties oplevert voor de doorgifte van persoonsgegevens via Google Analytics en zoeken we naar een oplossing hiervoor.
 • Social media cookies
  Op de website staan buttons van sociale netwerken als Instagram en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van het social media kanaal zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Elivado heeft daar geen invloed op. Elivado adviseert om de Privacyverklaring van de betreffende sites (welke regelmatig kunnen wijzigen) te lezen om te achterhalen wat zij met jouw persoonsgegevens verkregen via cookies doen en hoe zij deze verwerken. Je vindt hier de Privacyverklaring van Instagram en LinkedIn
 1. Aanpassen cookie instellingen
  Via jouw browserinstellingen kun je het gebruik van cookies door de websites van Elivado en/of derde partijen weigeren. Voor elke browser en computer die je gebruikt, moet je de instellingen afzonderlijk aanpassen. De wijze van aanpassen van de instellingen verschilt per browser. Cookies van specifieke partijen uitzetten, kan via www.youronlinechoices.eu. Houd er rekening mee dat de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kunnen verminderen wanneer je de instellingen hebt aangepast.
 2. Meer infomatie?
  Meer informatie over cookie-instellingen Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari (Desktop), Safari (Mobile), Opera, Opera Mobile en Android Browser

WIJZIGINGEN

 Elivado kan zonder voorafgaande toestemming in de toekomst wijzigingen aanbrengen aan dit Privacy- en Cookiebeleid indien dit noodzakelijk blijkt om compliant te zijn en blijven met wet- en regelgeving of in het kader van (uitbreiding van) de door Elivado aangeboden Diensten. We raden aan regelmatig het beleid te raadplegen. De meest actuele versie vind je op de website.