Dit zijn de Algemene Voorwaarden van eenmanszaak Elivado Consultancy (hierna ‘Elivado’),gevestigd en kantoorhoudend in Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 77503112.


Artikel 1: Definities

 1. Diensten: alle diensten die Elivado levert. Dit zijn de Diensten die op de Website of in de offerte staan:  (1) website zelf bouwen, (2) website laten bouwen, (3) strategie sessie, (4) onderhoud website en (5) online masterclass
 2. Documentatie: al het materiaal dat Elivado aan jou ter beschikking stelt, zowel on- als offline. 
 3. Klant / Jij / Jou: de rechtspersoon die Elivado inhuurt voor het leveren van een Dienst. Als jij je binnen 3 maanden na einde van onze overeenkomst inschrijft bij de Kamer van Koophandel, word je voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als ondernemer (rechtspersoon) gezien. 
 4. Schriftelijk: (digitale) communicatie per e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten.
 5. We / wij / ons / onze: Elivado en jij. 
 6. Website: <www.elivado.nl> en alle afgeleide huidige en toekomstige varianten.


Artikel 2: Toepasselijkheid – ter hand stelling – afwijkingen – wijzigingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en de (uitvoering van de) overeenkomst tussen jou als Klant en Elivado. Zij vormen samen met de opdrachtbevestiging (zie artikel 3 lid 4) de overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW) tussen jou en Elivado. 
 2. (Algemene) voorwaarden van jou of derden zijn niet van toepassing.
 3. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan jou elektronisch ter hand worden gesteld, zodat je deze kunt opslaan en later nogmaals kunt lezen. Bij een offerte per e-mail wordt een pdf-bestand meegestuurd, bij het afrekenen via de webshop moet je een vinkje zetten bij een linkje naar de Algemene Voorwaarden die op de Website staan.
 4. Afwijkingen gelden alleen als wij dit schriftelijk vooraf overeenkomen. 
 5. Als één of meerdere bepalingen niet geldig blijken te zijn, dan blijven andere bepalingen wel geldig. Wij zullen dan in overleg een nieuwe bepaling maken en Schriftelijk vastleggen. 
 6. De verplichtingen uit onze Overeenkomst gelden ook voor door ons ingeschakelde derden.
 7. Elivado mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website en aan bestaande Klanten ter goedkeuring worden voorgelegd. 
 8. De verplichtingen uit de Overeenkomst zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst blijven gelden.


Artikel 3: Onze overeenkomst (totstandkoming; aanbod en aanvaarding)

Aanbod 

 1. Op de Website of in een offerte van Elivado staan de diensten beschreven: ‘het Aanbod’. Zelf een website bouwen, de strategie sessie en de online masterclass kun je via de Website kopen, voor een website laten bouwen en onderhoud krijg je een offerte per e-mail.
 2. Het Aanbod bevat in elk geval de identiteit en adres van Elivado, prijs, het voorschotbedrag, het uurtarief voor eventueel meerwerk, een globale beschrijving van de learnings, de wijze van uitvoering van de Dienst, het BTW-bedrag en de wijze van betaling. Ook lees je duidelijk wat Elivado levert en wat er van jou verwacht wordt. 
 3. Elivado kan niet aan haar Aanbod worden gehouden als jij er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat (een deel van) het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Hierbij kun je denken aan een fout in de prijs. 
 4. Elivado mag besluiten te stoppen met het aanbieden van een specifieke Dienst. 
 5. Prijzen en overige voorwaarden in het Aanbod gelden alleen voor deze Overeenkomst en gelden dus niet automatisch voor een nieuw Aanbod.

Aanvaarding  

 1. De Overeenkomst tussen ons komt tot stand op 2 verschillende manieren: 
 • Een website laten bouwen & onderhoud: zodra jij per mail aangeeft akkoord te zijn met de offerte geef je Elivado opdracht (‘Opdracht’) tot het verlenen van Diensten. De Overeenkomst tussen ons komt tot stand zodra Elivado jouw Opdracht Schriftelijk aanvaardt. Dit is het moment waarop jij per mail een Opdrachtbevestiging met daarin een uitnodiging voor de brainstormsessie ontvangt. 
 • Zelf een website bouwen, strategiesessie & online masterclass: de Overeenkomst komt tot stand wanneer je op de Website je je gegevens hebt ingevuld en de bestelling hebt geplaatst. Na het plaatsen van de bestelling, voldoe je direct de betaling en ontvang je de factuur en een Ontvangstbevestiging. 


Overige

 1. Bij aanvaarding van de Opdracht ontstaat jouw betalingsverplichting voor de in het Aanbod afgesproken werkzaamheden, ook wanneer je tijdens de uitvoering besluit een deel van de werkzaamheden niet te willen. 
 2. Je mag als Klant niet jouw rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden overdragen.

Artikel 4: Opdracht

Uitvoering

 1. Elivado voert de Opdracht zelfstandig uit, op basis van jouw wensen. Zij gebruikt hiervoor de normen die op haar vakgebied gelden.  Met grote zorgvuldigheid geeft Elivado jou adviezen, tips en coaching en doet haar best om jou bepaalde vaardigheden aan te leren. Er wordt, behalve bij het bouwen van de website, geen enkele garantie voor een bepaald resultaat, recht of financieel gevolg gegeven. Elivado heeft een inspanningsverplichting zoals dat heet. 
 2. Jij laat je begeleiden en adviseren door Elivado maar bent en blijft zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de (financiële) gevolgen daarvan. 
 3. Jij bent op de hoogte van de stijl van Elivado. Deze is kenmerkend voor haar werk en kan nooit onderwerp van een geschil vormen tussen ons of ontbinding, opschorting of niet nakoming van jouw verplichtingen rechtvaardigen. 
 4. Elivado mag:
 • wat niet in de Overeenkomst is geregeld naar eigen technisch en creatief inzicht uit voeren;
 • derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. Elivado is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 6:75 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij niet van toepassing;
 • de inhoud van de online masterclass tussentijds wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
 • deelname van een Klant stoppen als deze zich niet houdt aan de eisen genoemd in lid 9;
 • jouw deelname aan de online masterclass weigeren. Je krijgt dan jouw aankoopbedrag terug tenzij je al begonnen bent;
 • indien is overeengekomen dat de Opdracht in fases wordt uitgevoerd, de uitvoering van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, opschorten tot Klant de eerdere fase heeft betaald. De oplevering van de website wordt bijvoorbeeld pas gedaan na betaling van het volledige aankoopbedrag;
 • besluiten om een Dienst niet meer aan te bieden zonder schadeplichting te zijn naar jou als Klant.  

Levering & termijnen

 1. Elivado levert haar Diensten digitaal (op afstand) 
 2. Qua levering geldt het volgen:
 • Website laten bouwen & onderhoud: de overeengekomen planning is een richtlijn, geen uiterste leverdatum. Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om de website binnen de overeengekomen of opgegeven termijn te leveren, zullen wij in overleg een nieuwe redelijke termijn of planning afspreken die voor ons beiden goed werkt. Oplevering van de website gebeurt pas na betaling van de volledige factuur (zie artikel 7). 
 • Zelf een website bouwen: zodra jij jouw aankoop hebt afgerond, ontvang je per e-mail direct de inloggegevens waarmee je toegang hebt tot de templates en tutorials;
 • Strategiesessie: zodra jij jouw aankoop hebt afgerond, kun je een datum en tijdstip inplannen voor de sessie.
 • Online masterclass: zodra jij jouw aankoop hebt afgerond, ontvang je per e-mail direct de inloggegevens waarmee je toegang hebt tot de online leeromgeving in Learndash.

Meerwerk

 1. Als blijkt dat het nodig of gewenst is de werkzaamheden uit te breiden, zal Elivado een nieuwe offerte uitbrengen voor het meerwerk, voorzien van een nieuwe planning.  
 2. Het niet of niet meteen uitvoeren van het meerwerk is geen wanprestatie van Elivado en is geen grond om onze basis Overeenkomst via artikel 6 te ontbinden.

Jouw medewerking

 1. De voortgang van de Opdracht is mede afhankelijk van jouw inzet. Om fijn samen te werken, is het belangrijk dat jij:
 • jouw wensen duidelijk en expliciet Schriftelijk verwoordt richting Elivado;
 • tijdig reageert in onze onderlinge communicatie en de planning aanhoudt;
 • (on)gevraagd in elke fase van het traject alle medewerking, relevante informatie en toegang geeft;
 • inloggegevens niet aan anderen geeft;
 • templates invult aan de hand van de tutorials van Elivado; 
 • het instructie- en voorlichtingsmateriaal doorneemt;
 • de door Elivado aangeboden opdrachten uitvoert;
 • op alle vastgestelde data aanwezig (zowel on- als offline) bent. 
 1. Als Klant ben jij verantwoordelijk voor fouten of vertraging in de uitvoering als dit wordt veroorzaakt door het door jou niet (tijdig) of onvolledig verstrekken van informatie, zie hiervoor ook artikel 8. Elivado mag haar verplichtingen uit onze Overeenkomst opschorten tot het moment dat jij als Klant aan jouw verplichtingen hebt voldaan. Als jij bijvoorbeeld gevraagde informatie niet op tijd aanlevert, kan Elivado niet verder met haar deel van de werkzaamheden en voert zij deze op een later moment uit. Omdat Elivado meerdere klanten tegelijk helpt, kan het voorkomen dat je dan lang(er) moet wachten op de oplevering van jouw website. 


Artikel 5 Diensten

Website laten bouwen

 1. We beginnen het proces met een brainstorm sessie waarin we jouw wensen en noodzakelijkheden voor de website bespreken. Ook bespreken we de momenten waarop Elivado jouw input nodig heeft op basis waarvan Elivado de planning vast stelt. Hierna zal Elivado gaan beginnen met ontwerpen en bouwen waarbij zij gebruik kan maken van software, componenten en templates van derden, inclusief open source software.
 2. Om jouw website te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij ons aan onze planning houden. Let op! Lever jij niet (volledig) of te laat, dan vervalt onze planning en kan Elivado andere klanten voorrang geven. Ook brengt Elivado de tijd die zij gereserveerd had voor jou in rekening als meerwerk. 
 3. Jij geeft Elivado alle benodigde toegang tot betrokken computersystemen om installatie, configuratie, onderhoud en aanpassingen van de software mogelijk te maken. Eveneens geef je Elivado toegang tot Google Drive waar jij de content uploadt die op de website moet worden vermeld. Je garandeert daarbij dat door jou aangeleverde materialen, afbeeldingen en teksten vrij te gebruiken zijn door Elivado en je vrijwaart Elivado voor aanspraken van derden als de (inhoud van de) geleverde website inbreuk maakt op een recht van intellectueel eigendom (zoals octrooien, auteursrechten en dergelijke) van een derde. Elivado heeft geen onderzoekplicht hieromtrent. 
 4. Licenties van derden die nodig zijn voor de bouw, onderhoud of hosting van de website en de software worden door jou zelf aangeschaft. Elivado kan dit ook voor jou doen maar dan worden de aanschafkosten en werktijd van Elivado aan jou doorberekend. Evenals de jaarlijkse verlenging van licenties. Na oplevering van de website zorg jij ervoor dat de licenties worden nageleefd. Waar nodig zal Elivado jou informeren over van toepassing zijnde licentievoorwaarden. Jij vrijwaart Elivado voor aanspraken van derden betreffende de naleving van licenties en tevens bij installatie, onderhoud en overige handelingen van de betreffende software. 
 5. Elivado garandeert geen bepaalde page-speed omdat dit afhangt van meerdere factoren zoals webhosting. Ook garandeert Elivado geen waterdichte beveiliging om dezelfde redenen. Per type browser kan de website er anders uit zien. Wil je dat Elivado dit aanpast, worden de kosten hiervoor als meerwerk (zie artikel 4) in rekening gebracht. 
 6. Na 2 feedbackrondes (bij de 1e zijn ‘grote’ designcorrecties mogelijk, bij de 2e alleen kleine aanpassingen) levert Elivado de website op als deze voldoet aan jouw wensen en geschikt is voor gebruik. Jij keurt de website binnen 10 werkdagen na oplevering. Keur je niet binnen deze termijn, dan wordt de Opdracht als afgerond gezien. Reageer je pas na deze termijn, dan worden er extra kosten in rekening gebracht voor het opnieuw inlezen en wijzigen. Ook kan Elivado dan niet een snelle feedback van haar kant garanderen.
 7. Jij gebruikt de website zorgvuldig en rechtmatig. Dat betekent onder meer dat je geen illegale activiteiten of gedragingen en uitlatingen die in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden of andere wet- en regelgeving uitvoert op de site. Elivado is nooit aansprakelijk voor eventuele onrechtmatigheden. Elivado kan jou wegens mogelijke onrechtmatigheid verzoeken informatie te verwijderen. Doe je dit niet, dan kan Elivado zelf de informatie verwijderen of jou de toegang tot de website ontnemen. Ook kan Elivado de overeenkomst die nog tussen ons bestaat per direct ontbinden zonder schadeplichtig te zijn. Elivado heeft recht op door haar geleden schade. 


Onderhoud

 1. In overleg kan Elivado (een deel van) het onderhoud van jouw website verzorgen. 
 2. Onderhoud houdt onder meer in het updaten van WordPress, geïnstalleerde plug-ins en themes. Ook wordt er wekelijks een back-up gemaakt van jouw website. Het incidenteel wijzigingen aanbrengen in software of het oplossen van storingen wordt als meerwerk gefactureerd (zie artikel 4 lid 6). 
 3. Elivado kan voor onderhoud (een deel van) de website buiten gebruik stellen. Dit gebeurt in overleg met jou. Elivado is nooit aansprakelijk voor eventuele schade dit hieruit ontstaat. 
 4. Elivado is bij onderhoud afhankelijk van leverancier(s) en derden. Elivado doet haar best om door jou gewenste veranderingen na de oplevering toe te voegen aan de website  Zij kan echter bepaalde updates of plug-ins niet installeren als zij vindt dat dit de (veiligheid van de) software niet ten goede komt. 
 5. Als je een storing meldt, omschrijf dan zo duidelijk mogelijk het type storing en in welke browser deze zich voordoet. Een screenshot helpt altijd, evenals jouw inloggegevens. 
 6. Het onderhoudsabonnement kan door ons allebei schriftelijk worden opgezegd aan het einde van de overeengekomen contractperiode met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen.


Zelf een website bouwen

 1. Als je ervoor kiest om zelf een website te bouwen, maak je met behulp van door Elivado ontworpen templates jouw eigen website. Hoewel jij het auteursrecht op teksten of foto’s op jouw website kunt hebben (tenzij deze natuurlijk bij de fotograaf of tekstschrijver liggen), houdt Elivado de intellectuele eigendomsrechten op de templates en al het overige materiaal dat jij krijgt bij de aankoop van deze Dienst, zie hiervoor artikel 10. 
 2. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen en verlengen van benodigde licenties en plug-ins. 
 3. Lid 5 (garanties) en 7 (gebruik van de website) gelden ook voor deze Dienst. 


Artikel 6: Onderhoud door jou zelf of door derden 

 1. Als jij zelf de opgeleverde website gaat onderhouden, ben jij verantwoordelijk om de software en geïnstalleerde plug-ins en themes te updaten zodra er een nieuwe versie verschijnt. Elivado is niet verplicht om jou hierover te informeren. Je bent ook verantwoordelijk voor alle mogelijke gevolgen van het zelf updaten. 
 2. Als jij zelf een wijziging aan de website aanbrengt of dit door een derde laat doen, gebeurt dit heel op jouw eigen risico en verantwoordelijkheid. Wanneer dit als resultaat heeft dat de website niet (goed) meer functioneert (bijvoorbeeld door een fout van jou of een derde of een hack) en jij de hulp van Elivado inschakelt, zal Elivado jouw website opnieuw opbouwen aan de hand van haar back-up systeem. Je krijgt jouw website zoals die was op  de datum van oplevering door Elivado. Daarvoor wordt het tarief voor een nieuwe website berekend.

Artikel 7: Duur, ontbinding, opzeggen, annulering en gevolgen 

Duur & opzegging

 1. Wij gaan de Overeenkomst tussen ons aan voor de duur van de Opdracht. De Overeenkomst eindigt zodra wij aan onze verplichtingen uit de Overeenkomst hebben voldaan (betaald en geleverd).
 2. Onze Overeenkomst kan door jou niet tussentijds opgezegd worden.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – van Klant, kan Elivado de overeenkomst met directe ingang buitengerechtelijk ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling.

  Gevolgen beëindiging 
 4. In geval van beëindiging van een Overeenkomst om welke reden dan ook:
 • houdt Elivado recht op betaling van al verrichte werkzaamheden;
 • blijven intellectuele eigendomsrechten van Elivado (zie artikel 10) bij Elivado;
 • eindigt het niet-exclusieve gebruiksrecht van Klant; 
 • geven wij alle vertrouwelijke informatie die wij hebben aan elkaar terug of wij vernietigen deze als een van ons de ander dat opdraagt (zie artikel 13);
 • blijven de bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van onze overeenkomst te blijven gelden, geldig. Onder deze bepalingen vallen in ieder geval maar niet uitsluitend de artikel 8, 11 en 13.

Verzetten coaching call 

 1. Een coaching call kan maximaal 2 keer tot 2 dagen ervoor verzet worden. Na deze termijn wordt het volledig bedrag van een sessie in rekening gebracht.  

Artikel 8: Tarieven en betaling

 1. Op de Website staat het tarief in Euro’s. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW. Meerwerk (zie artikel 4 lid 6) wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht. 
 2. Betaling gaat als volgt:
 • Per e-mail: de factuur wordt vooraf in PDF-formaat per email verzonden, met een betaaltermijn van 14 dagen. 50% van de factuur moet zijn betaald voordat de brainstorm-sessie (zie artikel 5 lid 1) doorgaat. De resterende 50% wordt 1 week voor de lancering van de website betaald. De betaling wordt in zijn geheel en netto overgemaakt naar de bankrekening van Elivado;
 • Via webshop: je betaalt direct via iDeal en ontvangt na  een factuur. 
 1. De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Betaal je niet op tijd, dan ontvang je een keer een herinnering. Betaal je dan nog niet binnen de betaaltermijn, dan is er direct sprake van verzuim (niet nakomen van de Overeenkomst), zonder dat Elivado hiervoor een ingebrekestelling (bijvoorbeeld een brief) hoeft te sturen. Daarnaast mag Elivado de uitvoering van de Diensten opschorten of de data aan een andere Klant vergeven zonder schadeplichtig te zijn.
 2. Zodra je in verzuim bent, rekent Elivado een vertragingstoeslag tot het moment dat je volledig betaald hebt. Deze toeslag is 1 procent over het openstaande bedrag per maand. Een deel van de maand wordt als volledige maand gerekend. Ook worden door Elivado gemaakte incassokosten aan jou in rekening gebracht. Deze kosten worden vastgesteld volgens het op dat moment geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en zijn minimaal 15% van de totale som. Eventueel gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten inclusief rente zullen eveneens op jou als Klant verhaald worden. Op tijd betalen, is goedkoper!
 3. Als Klant kun je verschuldigde vergoedingen aan Elivado nooit opschorten of verrekenen met een eventuele vordering op Elivado. Binnenkomende betalingen worden eerst gebruikt om (buiten)gerechtelijke kosten en rente te betalen en dan pas om de oudste bij Elivado openstaande facturen te betalen, ook al geef jij iets anders aan.


Artikel 9: Overmacht

 1. In het geval van overmacht (blijvend of tijdelijk), of de overmacht was te voorzien of niet, is Elivado niet verplicht om haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Elivado mag in dat geval zonder een verplichting tot schadevergoeding haar werkzaamheden zonder gerechtelijke tussenkomst (gedeeltelijk) opschorten. 
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van Elivado of door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van Elivado of haar naasten, internetstoringen, storing van soft- of hardware en andere programma’s of verbindingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, onderhoud van websites van Klanten, oproer, oorlog en iedere andere situatie waarop Elivado of jij geen beslissende controle kan uitoefenen.
 3. Wij zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen en proberen om in overleg een oplossing vinden. 
 4. Als de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 30 dagen, kunnen wij in overleg ervoor kiezen de Overeenkomst te ontbinden. De werkzaamheden die al zijn uitgevoerd toen de overmacht ontstond, worden wel gefactureerd en betaald door jou als Klant.  
 5. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van Elivado.


Artikel 10: Intellectuele Eigendom 

Intellectueel Eigendomsrecht Elivado

 1. Op alle uitingen (Werken) van Elivado rusten auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten en/of haar licentiegevers. Denk hierbij aan het logo van Elivado, maar natuurlijk ook op door haar gemaakte websites, lay-outs, templates, broncodes, plug-ins, API, CMS, masterclasses, handboeken, plannen, presentaties, adviezen, concepten, creaties, hand-outs en andere informatie. 
 2. Deze genoemde rechten worden niet via onze Overeenkomst aan jou overgedragen. Wil jij dit wel, kun je Elivado benaderen en zullen wij hiervoor een vergoeding afspreken en een akte van overdracht tekenen.

Gebruik 

 1. Als Klant krijg je na volledige betaling wel een niet-exclusief niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht (licentie). Je mag de Werken gebruiken voor jouw onderneming, alleen voor het beoogde gebruik:
 • Websites bouwen en zelf websites bouwen: je mag de website gebruiken om jouw bedrijf te promoten.
 • Online masterclass: al het Cursusmateriaal mag je tijdens de duur van de Opdracht opslaan, uitprinten en bewerken zoals invullen en notities op maken. 
 1. Wat je niet mag zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Elivado is:
 • Werken gebruiken voor andere doeleinden dan genoemd in lid 2. Wil je een aangepast gebruik afspreken, dan kunnen we hierover in gesprek om passende afspraken te maken;
 • Werken verveelvoudigen, openbaar maken, aan derden ter beschikking stellen of ter inzage geven, al dan niet tegen een vergoeding;
 • Door Elivado gemaakte designs en templates van websites door een derde laten namaken; 
 • Een vermelding van rechten van Elivado verwijderen of wijzigen;
 • Een Werk van Elivado als model of merk registreren.
 1. Je mag binnen 2 jaar na afronding van traject van Elivado niet zelf een (online) cursus, workshop of (online) training ontwerpen en commercieel aan te bieden als deze qua vorm en inhoud gelijk is aan die van Elivado.
 2. Wanneer je via social media een foto of screenshot deelt, vermeld dan @elivadonl
 3. Na beëindiging van de Overeenkomst mag Klant de Werken blijven gebruiken zoals bedoeld in lid 3. 


Wat mag Elivado?

 1. Elivado mag geleverde Werken altijd gebruiken voor haar werkzaamheden voor andere Klanten. Echter, een template dat speciaal voor jou gemaakt is, is exclusief voor jou en wordt dus niet voor andere Klanten gebruikt.
 2. Werken kunnen gebruikt worden voor marketing- en promotiedoeleinden. Bijvoorbeeld jouw website vermelden op mijn Website of social media kanalen, inclusief jouw logo en (bedrijfs)naam. In de footer van jouw website wordt Elivado vermeld, inclusief een link naar de Website. Je geeft Elivado toestemming om recensies door jou geschreven te vermelden op de Website en social media van Elivado. Elivado gebruikt hierbij jouw voor- en achternaam. Je kunt vooraf aangeven dit niet te willen.
 3. Broncodes worden niet aan Klant overgedragen. Het is mogelijk om deze tegen een vergoeding aan jou over te dragen via een akte van overdracht. 


Wat gebeurt er bij een inbreuk?

 1. Elk gebruik dat niet Schriftelijk tussen ons is overeengekomen, wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van Elivado. Een inbreuk, ook door een derde die (in)direct handelt in uitoefening van de Overeenkomst, leidt direct tot betaling van een vergoeding aan Elivado van minimaal EUR 5.000,00. Je vergoedt daarnaast ook de werkelijk geleden schade van Elivado. 


Artikel 11: Klachten 

 1. Het kan zijn dat je niet tevreden bent. Je kunt dan eventuele klachten goed onderbouwd via contact@elivado.nl melden binnen 1 week na de datum waarop de werkzaamheden waaruit de klacht is ontstaan, zijn uitgevoerd. Als je niet binnen deze termijn klaagt, gaat Elivado er vanuit dat zij onze Overeenkomst goed is nagekomen.
 2. Elivado doet haar best om de klacht binnen 2 weken in onderling overleg op te lossen. Na deze periode is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting zoals bedoeld in artikel 14. 
 3. Als en voor zover een klacht gegrond wordt verklaard, zal Elivado de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor Klant aantoonbaar zinloos is geworden. In dat geval wordt gekeken of het mogelijk is de planning te veranderen. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij samen tot een oplossing proberen te komen die zowel financieel als qua tijdigheid voor beiden (financieel) haalbaar is. 
 4. Tijdens een klachtenprocedure blijft jouw verplichting tot betaling van openstaande facturen bestaan.Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Elivado zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verlenen in samenwerking met jou als Klant.  
 2. Zij verstrekt geen resultaatsgarantie met betrekking tot haar Diensten maar heeft een inspanningsverplichting. 
 3. Elivado is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie = ik kom mijn afspraak met jou niet na) aansprakelijk voor directe schade die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst als deze schade een gevolg is van opzet, grove schuld of roekeloosheid van Elivado. 
 4. Voor indirecte schade (denk aan reputatieschade, gevolgschade of gederfde winst) is Elivado nooit aansprakelijk.
 5. Elivado is ook niet aansprakelijk voor schade:
 • veroorzaakt door onjuiste, niet tijdige of onvolledige informatie door jou als Klant (online) verstrekt;
 • die het gevolg is van gebrekkige of falende apparatuur of noodzakelijke telecommunicatieverbindingen (internet) waardoor levering van de Dienst niet mogelijk is;
 • die het gevolg is van handelen van Klant en diens ondergeschikten of derde contractspartijen;
 • die het gevolg is van een hack van elektronische apparatuur en/of programma’s. 
 1. Bij aansprakelijkheid van Elivado hangt de hoogte van de vergoeding af van de mate waarin de tekortkoming door Elivado toe te rekenen is. Een geringe afwijking leidt niet tot vergoeding. Elivado dekt nooit meer dan het schadebedrag dat haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt én uitkeert. Als de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van Elivado (het bedrag dat zij zal vergoeden aan jou) beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs zoals vermeld op de laatste factuur met een maximum van € 2000. 
 2. Schade dient direct na het ontstaan ervan Schriftelijk aan Elivado gemeld te worden. 
 3. Vorderingen op Elivado verjaren 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 4. Is schade ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van jou? Dan gelden de bepalingen in dit artikel niet.


Vrijwaringen

 1. Klant vrijwaart Elivado voor alle vorderingen en aanspraken van derden:
 • gerelateerd aan deze Overeenkomst tussen Klant en Elivado; 
 • met betrekking tot het recht van intellectuele eigendom op door Klant aan Elivado verstrekte gegevens, die bij de uitvoering van onze overeenkomst worden gebruikt;
 • die voortvloeien uit de door Klant ter beschikking gestelde gegevens, modellen, afbeeldingen etc. 
 • die verband houden met de intellectuele eigendomsrechten van Elivado en stelt Elivado volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken. Ook zorg je ervoor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in artikel 10. Je stelt Elivado direct op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden.

Artikel 13: Vertrouwelijkheid 

 1. Wij behandelen alle informatie die wij in het kader van onze Overeenkomst van elkaar of via derden in ons bezit krijgen vertrouwelijk en wij verplichten ons naar elkaar tot geheimhouding tegenover derden tenzij een wettelijke of beroepsplicht anders bepaalt of wij elkaar Schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wij zorgen ervoor dat derden niet op andere wijze kennis van de informatie kunnen krijgen.
 2. Wij gebruiken de informatie die wij aan geven alleen voor het doel dat wij hebben afgesproken.
 3. Wanneer deze Overeenkomst eindigt, leveren wij alle aan ons in het kader van de Overeenkomst verstrekte materialen/informatie terug aan elkaar. Achtergebleven materialen/informatie zullen op een zorgvuldige en veilige manier worden vernietigd en in elk geval niet worden gebruikt of gedeeld met derden. Wij verklaren Schriftelijk aan elkaar dat wij deze niet langer in het beheer hebben. 
 4. De bepalingen in dit artikel gelden ook na het einde van de Overeenkomst, behalve wanneer een van ons voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.


Artikel 14: Forumkeuze

 1. Op onze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die wij niet samen op kunnen lossen, leggen wij voor aan de bevoegde Rechtbank Rotterdam.

.